ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από την εταιρεία «HOMECARE Ε.Ε», προκειμένου να παράσχει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του σχετικές με τα προγράμματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου, τα οποία διαθέτει στην αγορά η εταιρεία volton. Η χρήση του, παρέχεται υπό τους κατωτέρω όρους και τελεί υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο επισκέπτης οφείλει να τους αναγνώσει προσεκτικά, να τους κατανοήσει και να συμμορφωθεί σε αυτούς. Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση αυτών μέσω του παρόντος διαδικτυακού της τόπου.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται η χρήση του από ανήλικους. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη από οποιαδήποτε αιτία σε περίπτωση χρήσης αυτού από ανήλικο. 

Aποποίηση ευθύνης

 • Η «HOMECARE Ε.Ε»  καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το πληροφοριακό υλικό που διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και τα προϊόντα της να είναι έγκυρο, σαφές, ακριβές και διαρκώς επικαιροποιούμενο. Σε περίπτωση που λόγω της ταχύτητας των εξελίξεων στην αγορά και της προσπάθειας της εταιρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στην ενημέρωση του διαδικτυακού της τόπου, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από την καθυστέρηση αυτή. 
 • Η «HOMECARE Ε.Ε» δεσμεύεται να μεριμνά για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, και να διορθώνει λάθη σε αυτή. Ωστόσο, δεν δύναται να εγγυηθεί, λόγω της φύσης του διαδικτύου, ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους τεχνικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου, για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα τυχόν εμφανισθούν, όπως και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χρήστη από οποιαδήποτε τέτοια δυσλειτουργία.
 • Η εταιρεία συνιστά στους χρήστες της να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό. Επομένως, δεν ευθύνεται για καμία απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η «HOMECARE Ε.Ε» λειτουργεί με σεβασμό στην ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου υπακούοντας στις επιταγές των Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ότι συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία των χρηστών κατά τη συμπλήρωση της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την εταιρεία, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας αιτημάτων και παραπόνων, κατά την επιλογή της υπηρεσίας «click to call» και κατά τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας/φυσικού αερίου. Τέτοια προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τους χρήστες (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας και Α.Φ.Μ.). Ο χρήστης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία προς επεξεργασία  από την εταιρεία, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία προκειμένου:

 • Να ενημερώνει τους χρήστες για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
 • Να ικανοποιεί τις εκάστοτε απαιτήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
 • Να αποστέλλει στους χρήστες υλικό παρουσίασης και προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών της, τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και να τα χρησιμοποιεί προκειμένου να εξαγάγει στατιστικά αποτελέσματα, εκτός εάν ο χρήστης ρητώς δεν επιθυμεί τούτο.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία ακολουθούν διαδικτυακοί τόποι τρίτων, οι οποίοι περιέχονται στο διαδικτυακό της τόπο ως υπερσυνδέσεις.

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες δικαιούνται να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από την εταιρεία, ζητώντας από την εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα, ή/και να τα διορθώσει, ή/και να σταματήσει προσωρινά την επεξεργασία τους, ή/και να δεσμεύσει τα προσωπικά τους στοιχεία, ή/και να μην τα διαβιβάσει σε άλλα πρόσωπα.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία που επεξεργάζεται η εταιρεία, καθώς και σχετικά με την επεξεργασία αυτή. 

Προκειμένου να ασκήσουν οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ή και εάν έχουν οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από την εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

«HOMECARE Ε.Ε»

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 14, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: +30 2311 805 100
Email: [email protected]
 

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η  «HOMECARE Ε.Ε» δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου σε κανένα τρίτο φορέα. Η εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου καταθέτουν σε αυτόν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς τον τελευταίο.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 • Η εταιρεία δύναται να διοχετεύσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών:
 • Σε άλλες εταιρείες – συνεργάτες μας, όπως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, διανομείς, κ.α..
 • Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, σε λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους, και άλλους εξωτερικούς επαγγελματικούς συμβούλους, σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, συστημάτων τεχνολογίας, παρόχους υπηρεσιών διαφήμισης, μάρκετινγκ, έρευνας και ανάλυσης αγοράς, σε πιστωτικά ιδρύματα, και εν γένει τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι μας συνδράμουν στη διενέργεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
 • Άλλοι τρίτοι: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία σε παρόχους υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομία), καθώς και σε αγοραστές, πιθανούς αγοραστές, άλλα μέρη σε μία υφιστάμενη ή προτεινόμενη αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, ανάθεση, μεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή συναφή με όλο ή μέρος της επιχείρησής μας, των περουσιακών στοιχείων ή μετόχων μας.

Χρήση cookies

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία o παρών διαδικτυακός τόπος, όπως και κάθε άλλος ιστότοπος, αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή, όταν μας επισκέπτεται. Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του, τη σύνδεσή του στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία του.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να θυμόμαστε τις ενέργειές του και τις προτιμήσεις του για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μη χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις του αυτές, κάθε φορά που επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή πλοηγείται σε αυτόν. Χρησιμοποιούνται απλώς και μόνον προκειμένου ο ιστότοπος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την πλοήγηση σε αυτόν. Επιπροσθέτως, τα cookies βοηθούν την εταιρεία στην καταμέτρηση και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του διαδραστικού online περιεχομένου της, των λειτουργιών και άλλων επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα κατά τη σύνδεση με τον διαδικτυακό μας τόπο και στη συνακόλουθη έκδοση στατιστικών αποτελεσμάτων. Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics. Τέλος, η χρήση των cookies γίνεται για να παρακολουθούνται αναλυτικά στοιχεία και η χρήση του διαδικτυακού τόπου, προκειμένου να βελτιώνονται ποιοτικά και να αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες του.
 

Υπερσυνδέσεις

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις (links) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι υπερσυνδέσεις αυτές παρέχονται μόνο προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των χρηστών και δεν υποδηλώνουν ότι η εταιρεία εγκρίνει το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους αυτές οδηγούν, για το οποίο απεκδύεται κάθε ευθύνης. Η ευθύνη για το περιεχόμενο βαραίνει τους ιδιοκτήτες/κατόχους τους και ο χρήστης με την επίσκεψή τους αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο της  HOMECARE Ε.Ε, αποκτά πρόσβαση σε αυτούς με δική του ευθύνη και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Οποιαδήποτε ζημία από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση των υπερσυνδέσεων αφορά αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες/κατόχους των διαδικτυακών τόπων, στους οποίους αυτές οδηγούν και στο χρήστη και επιλύεται μεταξύ αυτών.  

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (εμπορικό σήμα, επωνυμίες, πληροφοριακό υλικό, λογισμικό, γραφικά κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ««HOMECARE Ε.Ε»» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο χρήση και εκμετάλλευσή του εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την ενημέρωση και ρητή συναίνεση της εταιρείας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του χρήστη με τα παραπάνω, η εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση και την προστασία των δικαιωμάτων της ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο νόμιμο μέσο.

Εφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, όπως και για προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το περιεχόμενό του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ή να το διορθώσουν ως προς τυχόν ανακρίβειες ή ανακολουθίες, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην εταιρεία μας και στο εξειδικευμένο της προσωπικό ηλεκτρονικά, μέσω του πεδίου «επικοινωνία» αλλά και τηλεφωνικά στο +30 2311 805 100 .